Lumina Spark model

Wat is het Lumina Spark model?

Lumina Spark is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstool (of teamontwikkelingsmodel) die je inzicht geeft in je eigen kwaliteiten en mogelijke beperkingen. Het geeft heldere, gedetailleerde en genuanceerde informatie over sterkten, zwakten, tekortkomingen, valkuilen. Deze tool ontwikkelt sterk het bewustzijn over eigen gedragsaspecten en de effecten daarvan op anderen.

Het model is gebaseerd op een combinatie van Jung en Big Five. Het neemt als het ware “best of both worlds” om tot jouw uniek persoonlijkheidsprofiel te komen. Uniek, want als mens zijn we allemaal uniek. Er bestaan geen twee gelijke profielen. 

De basisgedachte is vrij simpel. Het Lumina Spark model toont je gedrag in drie varianten:

Het Lumina Spark persona's, teamontwikkelingsmodel.

1. Instinctief gedrag

Instinctief gedrag is het gedrag dat je van nature in je hebt. Dit gedrag vertoon je al je alleen bent en zonder veel prikkels.

Het Lumina Spark persona's, teamontwikkelingsmodel.

2. Dagelijks gedrag

Dagelijks gedrag is het gedrag dat je vertoont in je dagdagelijkse leef- of werkomgeving. Dit is het gedrag dat anderen van jou zien. Soms passen we ons aan aan onze omgeving en dit gedrag wordt hier aangetoond

Het Lumina Spark persona's, teamontwikkelingsmodel.

3. Overbelast gedrag of gedrag onder druk of stress

Overbelast gedrag is het gedrag dat je vertoont wanneer je onder druk staat. Het zijn eigenschappen waar we in “doorschieten” en die een impact hebben op onszelf en op onze omgeving.

Het Lumina Spark persoonlijkheids- of teamontwikkelingsmodel biedt op die manier een nauwkeurige, gepersonaliseerde weergave van de sterke punten en ontwikkelingspunten van een individu. Of je nu de CEO of een nieuweling bent, het biedt een rijkdom aan persoonlijke inzichten in jouw gedrag waaruit je jezelf beter leert kennen. Dit biedt dan weer de mogelijkheid om verder te groeien of om die zaken te veranderen die een negatieve impact hebben. En dit, zowel als mens als professioneel.

Waarmee kan Lumina Spark je helpen?

 • Individuele coaching

Het Lumina Spark persoonlijkheidsprofiel kan worden ingezet bij persoonlijke coaching. Hier leer je als individu kijken naar jezelf, je gedrag en de impact die je hebt op anderen. Deze inzichten worden dan gebruikt om er actiepunten uit te halen voor jezelf.

 • Teamontwikkeling

Het Lumina Spark teamontwikkelingsmodel is zeer doeltreffend om een team of organisatie in kaart te brengen. Naast en vanuit alle individuele profielen wordt een team profiel gemaakt. Dan gaan we in team coaching aan de slag om vlotte en minder vlotte samenwerkingen in kaart te brengen, vanuit de drie verschillende persona’s. Vanuit die nieuwe inzichten wordt dan gewerkt aan hoe het team zich kan ontwikkelen.

Gecertificeerd teamcoach voor bedrijven

Het beste halen uit jezelf en je team? People@Work helpt je graag verder. 

De anatomie van het Lumina Spark model

Het Lumina Spark persoonlijkheids- of teamontwikkelingsmodel toont je profiel op verschillende lagen: 4 kleuren, 8 aspecten, 24 eigenschappen.

Lumina Spark: 4 kleuren

Het Lumina Spark kleuren, teamontwikkelingsmodel.

Op het hoogste niveau gebruikt men vier kleuren, gebaseerd op Jung

Deze kleuren helpen om het systeem eenvoudiger te maken. Elke kleur heeft een betekenis, die later nog beschreven wordt. 

Zoals je ziet op de afbeelding lopen de kleuren door elkaar. Dit typeert Lumina Spark omdat we nooit tot één enkele kleur behoren, maar vaak energie van verschillende kleuren inzetten, afhankelijk van de situatie.

Inspirerend geel

Sociaal, vindingrijk, enthousiast, innovatief, spontaan

Mensen die een gele energie vertonen, zijn mensen die zich op hun gemak voelen in grote groepen. Ze vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en leggen vlot contact. Ze zijn ongedwongen en spontaan. Geel is ook de energie die zorgt voor innovatief en baanbrekend denken, mensen met vindingrijke ideeën, conceptueel sterk.

Geel overbelast of onder druk

Als geel onder druk komt te staan, slaat het gedrag door in impulsiviteit en chaotisch worden. In die situatie worden ze wat stuurloos. Hun innovatief denken slaat door in eerder onrealistisch of fantast. Effectiviteit en het overzicht zijn dan niet aanwezig.


Toonaangevend rood 

Resultaatgericht, competitief, sturend, direct

Mensen met rode energie zijn de initiatiefnemers, de beslissers, mensen die knopen doorhakken en richting geven. Zij voelen zich in hun element in competitieve contexten en hebben geen moeite om conflicten aan te gaan.

Rood overbelast of onder druk

Als rood onder druk komt te staan, wordt dit gedrag uitvergroot. Dan vertonen ze zich als dwingend, drammerig, met een harde en scherpe taal. Ze kunnen zich confronterend en autoritair gedragen. Overheersend.

Zorgvuldig blauw

Georganiseerd, gestructureerd, feitelijk, persoonlijk, betrouwbaar, praktisch

Mensen met blauwe energie zijn de introverte en onafhankelijke mensen. Ze werken graag zelfstandig, houden van feiten en cijfers om te analyseren en houden het praktisch. Ze zijn goed georganiseerd en ze communiceren pas wanneer alles zorgvuldig is overwogen.

Blauw onder druk

Als Blauw onder druk komt te staan, zie je een gedrag dat hierin doorschiet.
Ze hebben een hoge nood aan zekerheden en verdrinken in details. Ze houden vast aan gekende feiten en vertonen weerstand tegen verandering, want die hebben ze (nog) niet onder controle. Ze worden besluiteloos, aarzelend en hebben nood aan onderzoek van feiten en cijfers. Ook kunnen ze zich teruggetrokken gedragen en hierdoor heel koel overkomen.

Faciliterend groen

Empatisch, coöperatief, bemiddelend, faciliterend, rustgevend

Mensen met groene energie zijn altruïstisch ingesteld. Het zijn heel goede luisteraars en hebben een bemiddelende aanpak in conflictsituaties. Ze zoeken het compromis. Gevoel en genieten passen bij mensen met groene energie.

Groen onder druk

Als de groene energie onder druk komt te staan, kan hun empathie doorslaan in een vorm van uitgeblust zijn. Ze nemen te veel op zich. Ook hun coöperatieve kant slaat door in overmatig consensusgericht zijn. Ze kunnen geen “neen” zeggen en worden eerder passief en trekken zich terug.

Lumina Spark: 8 aspecten

Het Lumina Spark aspecten, teamontwikkelingsmodel.

Aan deze 4 kleuren worden 8 aspecten toegekend: 

 • Inspiratiegedreven, 
 • Associatieve focus, 
 • Extravert, 
 • Resultaatgericht,
 • Disciplinegedreven,
 • Nuchtere focus,
 • Introvert, 
 • Mensgericht.

Lumina Spark: 24 eigenschappen

Aan elk van de 8 aspecten worden drie eigenschappen toegekend die meer diepgang geven aan de aspecten. In totaal zijn er zo 24 eigenschappen. Elk van de eigenschappen heeft aanpalende eigenschappen (die ernaast staan) en tegengestelde eigenschappen (die aan de overkant van de mandala staan).

Het Lumina Spark eigenschappen, teamontwikkelingsmodel.

Deze eigenschappen worden voor elke persoon uitgetekend in drie verschillende situaties of persona’s.

 • Instinctief gedrag (uw gedrag in uw natuurlijke zelve)
 • Dagelijks gedrag (uw gedrag gevormd/beïnvloed door uw omgeving)
 • Overbelast gedrag of gedrag onder druk of stress (uw gedrag wanneer u onder druk komt te staan)

Om de eigenschappen in overbelaste of stresserende situatie in beeld te brengen, zijn de definiëringen anders. Dat zie je in onderstaande mandala.

Het Lumina Spark eigenschappen, teamontwikkelingsmodel.

Gecertificeerd teamcoach voor bedrijven

Het beste halen uit jezelf en je team? People@Work helpt je graag verder. 

Hoe is het Lumina Spark model ontstaan?

Er bestaan veel instrumenten voor persoonlijkheidsanalyses of teamontwikkelingen. Het systeem van Lumina Spark is een van de nieuwere methodieken (2009). 

Stewart Desson, humanistisch psycholoog bij het Business Psychology Centre van de Universiteit van Westminster heeft het model bedacht, in naam van de universiteit. Daarvoor baseerde hij zich op zijn revolutionaire onderzoek naar business psychology en psychometrie.

Het Lumina Spark persoonlijkheids- of teamontwikkelingsmodel combineert Big Five en Jung om zo een nog betere methodiek neer te zetten en een diepgaander én uniek beeld van het individu weer te geven. De Lumina Spark-methode vermijdt het vertekende of sterk typerende beeld dat vaak ontstaat bij veel andere populaire psychometrische instrumenten, waar mensen in “hokjes” worden geplaatst.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Elke deelnemer krijgt een online vragenlijst met 144 vragen. Duurtijd is ongeveer 20 minuten om dit in één keer in te vullen. Door het beantwoorden van deze vragen bepaalt het systeem Lumina Spark welk gedrag je hebt en zal vertonen in bepaalde situaties. Je ontvangt na afloop een beschrijving bestaande uit tientallen pagina’s met allerlei tabellen en overzichten, uitgelegd in heldere en makkelijk uitvoerbare taal.

Het Lumina Spark, instinctieve eigenschappen..

Het Lumina Spark, dagelijkse eigenschappen..

Het Lumina Spark, overbelaste eigenschappen..

Met uw totale persoonlijkheidsanalyse gaan we aan de slag tijdens individuele coaching

Samen gaan we door jouw profielanalyse, bespreken we de uitkomst en bekijken we waar voor jou je sterkten en je mogelijke aanpassingen in gedrag zich situeren.

Op team niveau gebeurt hetzelfde. Eerst krijgt elk individu van het team een individueel gesprek om door zijn/haar profielanalyse te gaan.

Dit is de eerste stap om nadien over te gaan tot teamsessies waarin de dynamiek en werking van het team wordt blootgelegd, besproken en actiepunten worden gemaakt.

Je krijgt een TEAM MANDALA waarin je de gemiddelde positie terugvindt van het totale team, samen met de positie van elk individu in dat team. En opnieuw, dit in een instinctief, dagelijks en overbelaste situatie. Dit geeft een heel sterk inzicht in hoe de teamdynamiek eruit ziet in deze drie situaties, gecombineerd met inzichten hoe je je als individu plaatst, gedraagt en relateert aan het team. Vanuit deze inzichten is het dan mogelijk om, samen, in een teamsessie, de sterktes te benoemen en verbeterpunten in de samenwerking vast te pakken.


Het Lumina Spark teamontwikkelingsmodel voorbeeld.


Waarin verschilt Lumina Spark van andere persoonlijkheids- of teamontwikkelingsmodellen?

Het grootste verschil is dat het Lumina Spark model:

 • Niet vervalt in typeringen of het plaatsen van mensen in “hokjes”. Iedereen is uniek en je krijgt dan ook jouw eigen unieke beeld.
 • Brengt een helder beeld van het gedrag in kaart op drie verschillende niveau’s of persona’s.
 • Gebruikt een heel toegankelijke taal die je ook makkelijk tot aanpassingen van je gedrag kunnen aanzetten.
 • Paradoxen toont; bv. iemand gedraagt zich in zijn werkomgeving dagelijks op een extraverte manier. Echter, wanneer hij of zij onder stress of druk komt te staan, kan die in zijn schulp kruipen en vertoont die introvert gedrag. Beide extremen zijn dus mogelijk.
 • Heldere sterkten en verbetermogelijkheden toont. Zowel als individu als voor de teamdynamiek.
 • Mensen in staat stelt om te veranderen door de verkregen nieuwe inzichten in zichzelf en in het team, als dit model op team niveau wordt ingezet.

Gecertificeerd teamcoach voor bedrijven

Het beste halen uit jezelf en je team? People@Work helpt je graag verder. 

Volg onze teamcoaching voor bedrijven via LinkedIn of Facebook.

Lumina Spark model

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x