Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Lernout, Gretl

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Lernout, Gretl met maatschappelijke zetel te Vaartdijk 11 1981 Zemst en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0599.827.313. (Hierna: “Lernout, Gretl”).


Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door People@work  aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.


Artikel 2 – Offertes en overeenkomst

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van People@work door de klant.
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 3: Producten

Alle door People@work geleverde producten, zoals werkboekjes, videolessen, … fysiek of digitaal verstuurd, blijven eigendom van People@work totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.

Deze door People@work geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient ervoor te zorgen dat alle eigendomsrechten van People@work worden beschermd.


Artikel 4 – Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen, zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Indien op enig moment de klant niet aan haar (betalings-)verplichtingen voldoet, is People@work gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 5% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

De reis-, parkeer- en verblijfkosten die een klant maakt in het kader van deelname aan overeengekomen opdrachten zijn niet opgenomen in de offerte en zijn voor eigen rekening.


Artikel 5 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.


Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, werkboekjes, videolessen, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Alle informatie en producten die door People@work worden geleverd, zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel dat werd bepaald.

De klant heeft niet het recht om buiten dit doel volledige of delen van geleverd product, methode of concept te wijzigen, informatie en producten geheel of gedeeltelijk te openbaren, te verveelvoudigen of door te geven aan derden, al dan niet tegen betaling.

Ingeval de naam People@work wordt vermeld bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen. Intellectuele eigendomsrechten moeten gerespecteerd worden.

De bepalingen uit Artikel 3 blijven ook geldig na afloop van de overeenkomst.


Artikel 7 – Vertrouwelijkheid en Privacy

De klant geeft toestemming aan People@work om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand dat dient om de klant te informeren over de (overige) diensten en producten van People@work en over tips en advies of nieuwsbrieven. Op eenvoudig schriftelijk verzoek aan People@work kan deze informatieverstrekking worden stopgezet.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.


Artikel 8: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

People@work heeft het recht om de overeenkomsten om gegronde reden op ieder moment stop te zetten en te annuleren. Op dat moment vervallen de nog toekomstige betalingsverplichtingen. De klant heeft recht op het terugkrijgen van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.

In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van People@work waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie is People@work gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien People@work op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt People@work het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.

De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen

Artikel  9 – Aansprakelijkheid

People@work (Gretl Lernout) kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van opzettelijke of zware fout indien de klant aantoont dat hij/zij hierdoor effectief schade heeft geleden.

De aansprakelijkheid van People@work betreft enkel de directe aantoonbare schade, en is beperkt tot het bedrag waarvoor de overeenkomst werd aangegaan.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

De klant blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de haar genomen beslissingen, gebruik en toepassingen in het kader van de door People@work (Gretl Lernout) geleverde prestaties.

Eventuele klachten dienen binnen de 10 werkdagen na (een deel van) de prestaties waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan People@work (Gretl Lernout) worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingstermijn van de klant niet op.

Website: Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24u/24u en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. Ook niet in geval dat online sessies via online platformen worden gebruikt (zoals daar zijn Zoom, Teams, Webinarsystemen, ...) In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in het werk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen geenszins beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 10 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Maar ook pandemieën en de gevolgen daarvan horen bij overmacht.

Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.


Artikel 12 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


Artikel 13: Algemeen

Communicatie, het uitwisselen van informatie, het afsluiten van overeenkomsten en het toesturen van producten kan digitaal of elektronisch gebeuren. Hieraan hangen risico’s vast zoals  vertragingen, manipulatie en virussen. Hier is People@work niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

People@work heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal People@work de klant hierover informeren. De Algemene Voorwaarden die op de website van People@work,  www.peoplework.be, staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x